رد کردن لینک ها

گروه فوق تخصصی ستون فقرات

Spine Surgery & Interventional Spine Medicine

مرکز آبادیس نوبت دهی آنلاین

شبکه دانش گروه فوق تخصصی ستون فقرات

#دردکمر#درد_گردن#درد_لگن#دیسک_کمر#ستون_فقرات#جراح_ستون_فقرات_خوب#آبادیس
#دردکمر#درد_گردن#درد_لگن#دیسک_کمر#ستون_فقرات#جراح_ستون_فقرات_خوب#آبادیس
#دردکمر#درد_گردن#درد_لگن#دیسک_کمر#ستون_فقرات#جراح_ستون_فقرات_خوب#آبادیس
#دردکمر#درد_گردن#درد_لگن#دیسک_کمر#ستون_فقرات#جراح_ستون_فقرات_خوب#آبادیس

#دردکمر#درد_گردن#درد_لگن#دیسک_کمر#ستون_فقرات#جراح_ستون_فقرات_خوب#آبادیس

3 روز پیش
View on Instagram |
1/12
#ستون_فقرات#آباديس
#فيزيوتراپى#فيزيوتراپي_تخصصى
#فيزيوتراپيست_محمدرضاكسنوى
#دكتر_محمدرضا_كسنوى
#قوز#كايفوزيس
#حركات_اصلاحى
#گودی_کمر 
#dr_kasnavi_physiotherapist
#physiotherapy#Abadis 
#dr_ahmadi_physiotherapist
#spine#clinic

#ستون_فقرات#آبادیس
#فیزیوتراپى#فیزیوتراپی_تخصصى
#فیزیوتراپیست_محمدرضاکسنوى
#دکتر_محمدرضا_کسنوى
#قوز#کایفوزیس
#حرکات_اصلاحى
#گودی_کمر
#dr_kasnavi_physiotherapist
#physiotherapy#Abadis
#dr_ahmadi_physiotherapist
#spine#clinic

1 هفته پیش
View on Instagram |
2/12
#پوکی_استخوان#ستون_فقرات#آبادیس#کمردرد#دیسک_کمر#جراح_ستون_فقرات_خوب#دکتر_حسن_قندهاری#فیزیوتراپی#کلینیک
#پوکی_استخوان#ستون_فقرات#آبادیس#کمردرد#دیسک_کمر#جراح_ستون_فقرات_خوب#دکتر_حسن_قندهاری#فیزیوتراپی#کلینیک
#پوکی_استخوان#ستون_فقرات#آبادیس#کمردرد#دیسک_کمر#جراح_ستون_فقرات_خوب#دکتر_حسن_قندهاری#فیزیوتراپی#کلینیک
#پوکی_استخوان#ستون_فقرات#آبادیس#کمردرد#دیسک_کمر#جراح_ستون_فقرات_خوب#دکتر_حسن_قندهاری#فیزیوتراپی#کلینیک
#پوکی_استخوان#ستون_فقرات#آبادیس#کمردرد#دیسک_کمر#جراح_ستون_فقرات_خوب#دکتر_حسن_قندهاری#فیزیوتراپی#کلینیک

#پوکی_استخوان#ستون_فقرات#آبادیس#کمردرد#دیسک_کمر#جراح_ستون_فقرات_خوب#دکتر_حسن_قندهاری#فیزیوتراپی#کلینیک

2 هفته پیش
View on Instagram |
3/12
#پوکی_استخوان#ستون_فقرات#آبادیس#جراح_ستون_فقرات#تهران#دکترحسن_قندهاری
#پوکی_استخوان#ستون_فقرات#آبادیس#جراح_ستون_فقرات#تهران#دکترحسن_قندهاری
#پوکی_استخوان#ستون_فقرات#آبادیس#جراح_ستون_فقرات#تهران#دکترحسن_قندهاری
#پوکی_استخوان#ستون_فقرات#آبادیس#جراح_ستون_فقرات#تهران#دکترحسن_قندهاری
#پوکی_استخوان#ستون_فقرات#آبادیس#جراح_ستون_فقرات#تهران#دکترحسن_قندهاری

#پوکی_استخوان#ستون_فقرات#آبادیس#جراح_ستون_فقرات#تهران#دکترحسن_قندهاری

3 هفته پیش
View on Instagram |
4/12
#کمردرد#تمرین#آبادیس#محل_کار#ستون_فقرات
#کمردرد#تمرین#آبادیس#محل_کار#ستون_فقرات
#کمردرد#تمرین#آبادیس#محل_کار#ستون_فقرات
#کمردرد#تمرین#آبادیس#محل_کار#ستون_فقرات
#کمردرد#تمرین#آبادیس#محل_کار#ستون_فقرات
#کمردرد#تمرین#آبادیس#محل_کار#ستون_فقرات

#کمردرد#تمرین#آبادیس#محل_کار#ستون_فقرات

4 هفته پیش
View on Instagram |
5/12
#ستون_فقرات#آباديس
#فيزيوتراپى#فيزيوتراپي_تخصصى
#فيزيوتراپيست_محمدرضاكسنوى
#دكتر_محمدرضا_كسنوى
#قوز#كايفوزيس
#حركات_اصلاحى
#dr_kasnavi_physiotherapist
#physiotherapy#Abadis 
#dr_ahmadi_physiotherapist
#spine#clinic
#ستون_فقرات#آباديس
#فيزيوتراپى#فيزيوتراپي_تخصصى
#فيزيوتراپيست_محمدرضاكسنوى
#دكتر_محمدرضا_كسنوى
#قوز#كايفوزيس
#حركات_اصلاحى
#dr_kasnavi_physiotherapist
#physiotherapy#Abadis 
#dr_ahmadi_physiotherapist
#spine#clinic
#ستون_فقرات#آباديس
#فيزيوتراپى#فيزيوتراپي_تخصصى
#فيزيوتراپيست_محمدرضاكسنوى
#دكتر_محمدرضا_كسنوى
#قوز#كايفوزيس
#حركات_اصلاحى
#dr_kasnavi_physiotherapist
#physiotherapy#Abadis 
#dr_ahmadi_physiotherapist
#spine#clinic
#ستون_فقرات#آباديس
#فيزيوتراپى#فيزيوتراپي_تخصصى
#فيزيوتراپيست_محمدرضاكسنوى
#دكتر_محمدرضا_كسنوى
#قوز#كايفوزيس
#حركات_اصلاحى
#dr_kasnavi_physiotherapist
#physiotherapy#Abadis 
#dr_ahmadi_physiotherapist
#spine#clinic
#ستون_فقرات#آباديس
#فيزيوتراپى#فيزيوتراپي_تخصصى
#فيزيوتراپيست_محمدرضاكسنوى
#دكتر_محمدرضا_كسنوى
#قوز#كايفوزيس
#حركات_اصلاحى
#dr_kasnavi_physiotherapist
#physiotherapy#Abadis 
#dr_ahmadi_physiotherapist
#spine#clinic
#ستون_فقرات#آباديس
#فيزيوتراپى#فيزيوتراپي_تخصصى
#فيزيوتراپيست_محمدرضاكسنوى
#دكتر_محمدرضا_كسنوى
#قوز#كايفوزيس
#حركات_اصلاحى
#dr_kasnavi_physiotherapist
#physiotherapy#Abadis 
#dr_ahmadi_physiotherapist
#spine#clinic
#ستون_فقرات#آباديس
#فيزيوتراپى#فيزيوتراپي_تخصصى
#فيزيوتراپيست_محمدرضاكسنوى
#دكتر_محمدرضا_كسنوى
#قوز#كايفوزيس
#حركات_اصلاحى
#dr_kasnavi_physiotherapist
#physiotherapy#Abadis 
#dr_ahmadi_physiotherapist
#spine#clinic

#ستون_فقرات#آبادیس
#فیزیوتراپى#فیزیوتراپی_تخصصى
#فیزیوتراپیست_محمدرضاکسنوى
#دکتر_محمدرضا_کسنوى
#قوز#کایفوزیس
#حرکات_اصلاحى
#dr_kasnavi_physiotherapist
#physiotherapy#Abadis
#dr_ahmadi_physiotherapist
#spine#clinic

1 ماه پیش
View on Instagram |
6/12
#پوکی_استخوان#ستون_فقرات#جراح_ستون_فقرات#کمردرد#آبادیس#کلینیک
#پوکی_استخوان#ستون_فقرات#جراح_ستون_فقرات#کمردرد#آبادیس#کلینیک
#پوکی_استخوان#ستون_فقرات#جراح_ستون_فقرات#کمردرد#آبادیس#کلینیک
#پوکی_استخوان#ستون_فقرات#جراح_ستون_فقرات#کمردرد#آبادیس#کلینیک
#پوکی_استخوان#ستون_فقرات#جراح_ستون_فقرات#کمردرد#آبادیس#کلینیک
#پوکی_استخوان#ستون_فقرات#جراح_ستون_فقرات#کمردرد#آبادیس#کلینیک

#پوکی_استخوان#ستون_فقرات#جراح_ستون_فقرات#کمردرد#آبادیس#کلینیک

1 ماه پیش
View on Instagram |
7/12
#درد_کمر#ستون_فقرات#نرمش#جراح_ستون_فقرات#آبادیس
#درد_کمر#ستون_فقرات#نرمش#جراح_ستون_فقرات#آبادیس
#درد_کمر#ستون_فقرات#نرمش#جراح_ستون_فقرات#آبادیس
#درد_کمر#ستون_فقرات#نرمش#جراح_ستون_فقرات#آبادیس
#درد_کمر#ستون_فقرات#نرمش#جراح_ستون_فقرات#آبادیس
#درد_کمر#ستون_فقرات#نرمش#جراح_ستون_فقرات#آبادیس
#درد_کمر#ستون_فقرات#نرمش#جراح_ستون_فقرات#آبادیس

#درد_کمر#ستون_فقرات#نرمش#جراح_ستون_فقرات#آبادیس

2 ماه پیش
View on Instagram |
8/12
#ستون_فقرات#نوزادان#فرزندپروری#کلینک#آبادیس
#ستون_فقرات#نوزادان#فرزندپروری#کلینک#آبادیس
#ستون_فقرات#نوزادان#فرزندپروری#کلینک#آبادیس
#ستون_فقرات#نوزادان#فرزندپروری#کلینک#آبادیس
#ستون_فقرات#نوزادان#فرزندپروری#کلینک#آبادیس

#ستون_فقرات#نوزادان#فرزندپروری#کلینک#آبادیس

2 ماه پیش
View on Instagram |
9/12
#ستون_فقرات#دیسک_کمر #جراح_ستون_فقرات_خوب #آبادیس#فیزیوتراپی
#ستون_فقرات#دیسک_کمر #جراح_ستون_فقرات_خوب #آبادیس#فیزیوتراپی
#ستون_فقرات#دیسک_کمر #جراح_ستون_فقرات_خوب #آبادیس#فیزیوتراپی
#ستون_فقرات#دیسک_کمر #جراح_ستون_فقرات_خوب #آبادیس#فیزیوتراپی
#ستون_فقرات#دیسک_کمر #جراح_ستون_فقرات_خوب #آبادیس#فیزیوتراپی

#ستون_فقرات#دیسک_کمر #جراح_ستون_فقرات_خوب #آبادیس#فیزیوتراپی

2 ماه پیش
View on Instagram |
10/12
#ستون_فقرات#کمردرد#دیسک_کمر#جراح_ستون_فقرات#آبادیس#فیزیوتراپی#ورزش
#ستون_فقرات#کمردرد#دیسک_کمر#جراح_ستون_فقرات#آبادیس#فیزیوتراپی#ورزش
#ستون_فقرات#کمردرد#دیسک_کمر#جراح_ستون_فقرات#آبادیس#فیزیوتراپی#ورزش
#ستون_فقرات#کمردرد#دیسک_کمر#جراح_ستون_فقرات#آبادیس#فیزیوتراپی#ورزش
#ستون_فقرات#کمردرد#دیسک_کمر#جراح_ستون_فقرات#آبادیس#فیزیوتراپی#ورزش

#ستون_فقرات#کمردرد#دیسک_کمر#جراح_ستون_فقرات#آبادیس#فیزیوتراپی#ورزش

2 ماه پیش
View on Instagram |
11/12
#کرونا#کودک#آبادیس#ستون_فقرات#روانشناسی_کودک
#کرونا#کودک#آبادیس#ستون_فقرات#روانشناسی_کودک
#کرونا#کودک#آبادیس#ستون_فقرات#روانشناسی_کودک
#کرونا#کودک#آبادیس#ستون_فقرات#روانشناسی_کودک

#کرونا#کودک#آبادیس#ستون_فقرات#روانشناسی_کودک

3 ماه پیش
View on Instagram |
12/12

مرکزآبادیس

گروه فوق تخصصی ستون فقرات

آبادیس، اولین و پیشرفته ترین مرکز جامع فوق تخصصى ستون فقرات از نوع خود در ایران است.
گروه فوق تخصصی آبادیس با همراهى برجسته ترین اساتید دانشگاهى با بررسی کامل و ارزیابى دقیق مشکلات ستون فقرات و بهره گیری از تجهیزات مدرن، ارزنده ترین روش را برای بیماران خود انتخاب و اجرا می نماید.
حضور گروههاى فوق تخصصی ارتوپدی، جراحی اعصاب ، بیهوشی و درد ، فیزیوتراپى و ارتوپدى فنى زیر یک سقف همکارى منحصر به فردى را در جهت انتخاب بهترین روش درمان را فراهم مى آورد ، کارکنان آبادیس خود را موظف مى دانند تا پایان درمان و نتیجه رضایت بخش و بهبودى در کنار شما باشند .

راهنمای طبقات

طبقه 1-

آب درمانی

09129613902

طبقه 1

فیزیوتراپی

09129613900

طبقه 2

مطب دکتر حسن قندهاری

09127655000

طبقه 3

مطب دکتر احمد قندهاری

09128000851

طبقه 4

درمانگاه فوق تخصصی درد

09129613904

طبقه 5

ارتوپدی فنی

09129613902

خدمات گروه فوق تخصصی ستون فقرات

ما برای بیمارانی که در گذشته جراحی های ناموفق نخاعی انجام داده اند، و همچنین شرایط شایع ناشی از جراحات جزئی و اختلالات پیچیده ستون فقرات را تجربه کردن مراقبت های ویژه ای را در نظر گرفته ایم.

مرکز آبدیس Pain Clinic

کلینیک درد

physiotherapy

فیزوتراپی

spine surgery

کلینیک جراحی ستون فقرات و مغز و اعصاب

Psychiatric

کلینیک اعصاب و روان

Hydrotherapy

آب درمانی

orthopedic technical

ارتوپدی فنى

بیماری های شایع ستون فقرات

  • Vertebral Compression Fracture
  • Osteoporosis
  • Osteoporosis Prevention and Treatment
  • Degenerative Disc Disease
  • Cervical Myelopathy
  • Sacroiliac Pain
  • Possible Complications after Spine Surgery
  • Herniated Disc
  • Cervical Myelopathy
  • Cervical Disc Herniation

من عاشق ستون فقراتم هستم

×

Powered by WhatsApp Chat

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟