دکتر کتایون زمانی

دکتر کتایون زمانی

مشاور تغذیه و رژیم درمانگر

دکتر کتایون زمانی

بیوگرافی، دستاوردها، فعالیت های علمی و تحقیقاتی انجام شده

خدمات ارائه شده توسط دکتر کتایون زمانی

  • بولت

برنامه زمانی دکتر:

روز                           ساعت

شنبه:                     21:00 – 16:00

یکشنبه:                 21:00 – 16:00

دوشنبه:                21:00 – 16:00

سه شنبه:             21:00 – 16:00

چهارشنبه:            21:00 – 16:00

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
15:00

دکتر کتایون زمانی

21:00 - 15:00
دکتر کتایون زمانی

دکتر کتایون زمانی

21:00 - 15:00
دکتر کتایون زمانی

دکتر کتایون زمانی

21:00 - 15:00
دکتر کتایون زمانی

دکتر کتایون زمانی

21:00 - 15:00
دکتر کتایون زمانی

دکتر کتایون زمانی

21:00 - 15:00
دکتر کتایون زمانی