دکتر لیلا بهاری

دکتر لیلا بهاری

 فلوشیپ درد

دکتر لیلا بهاری

بیوگرافی، دستاوردها، فعالیت های علمی و تحقیقاتی انجام شده

خدمات ارائه شده توسط دکتر لیلا بهاری

  • بولت

برنامه زمانی دکتر:

روز                           ساعت

شنبه:                     21:00 – 16:00

یکشنبه:                  21:00 – 16:00

دوشنبه:                 21:00 – 16:00

چهارشنبه:              21:00 – 16:00

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
چهارشنبه
16:00

دکتر لیلا بهاری

21:00 - 16:00
دکتر لیلا بهاری

دکتر لیلا بهاری

21:00 - 16:00
دکتر لیلا بهاری

دکتر لیلا بهاری

21:00 - 16:00
دکتر لیلا بهاری

دکتر لیلا بهاری

21:00 - 16:00
دکتر لیلا بهاری