دکتر آرزو صمدی

دکتر آرزو صمدی

متخصص اعصاب و روان
فلوشیپ بیماری‌های روان تنی (سایکوسوماتیک)

دکتر آرزو صمدی

بیوگرافی، دستاوردها، فعالیت های علمی و تحقیقاتی انجام شده

خدمات ارائه شده توسط دکتر آرزو صمدی

  • بولت

برنامه زمانی دکتر:

روز                           ساعت

 یکشنبه:                     21:00 – 9:00

سه شنبه:                   21:00 – 9:00

چهارشنبه:                  21:00 – 9:00

ساعت
یکشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
09:00

دکتر آرزو صمدی

21:00 - 09:00
دکتر آرزو صمدی

دکتر آرزو صمدی

21:00 - 09:00
دکتر آرزو صمدی

دکتر آرزو صمدی

21:00 - 09:00
دکتر آرزو صمدی