شریعتی پایین تر از بیمارستان ایرانمهر کوچه کودکان غزه (پورمشکانی) پلاک ۴۲     |     تلفن : 74489-021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

تعیین وقت اینترنتی

لطفا نام خود را وارد کنید

کد ملی خود را وارد کنید.

تلفن همراه خود را وارد کنید

لطفا پزشک مورد نظر را انتخاب فرمایید.

Invalid Input

Invalid Input