رد کردن لینک ها

Psychiatric

دکتر آرزو صمدی

قوق تخصص بیماری های روان تنی (سایکوسماتیک)

دکتر آرزو صمدی در سال ۱۳۵۹ در تبریز به دنیا آمد. وی دوره پزشکی عمومی خود را در دانشگاه علوم پزشکی ایران گذراند و سپس دوره طرح خود را در مرکز تحقیقات بیمارستان امام خمینی تهران به اتمام رسانید.

او در سال۱۳۹۱ وارد رشته تخصصی اعصاب و روان دانشگاه علوم پزشکی ایران شد و بعد از فارغ التحصیلی به طور مستقیم دوره قوق تخصصی ( فلوشیپ) بیماری های روان تنی (سایکوسماتیک) را در همان دانشگاه گذراند.

MODERNISM REDEFINED

Simplicity is about adding the meaningful.

Unfeeling so rapturous discovery he exquisite. Reasonably so middletons or impression by terminated. Old pleasure required removing elegance him had. Down she bore sing saw calm high.

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟